தூர நோக்கு(Vision)

 

சமூகத்திற்குப் பொருத்தப்பாடுடைய, அறிவுசார்ந்த, ஆற்றலுள்ள  நற்பிரஜைகளை உருவாக்குதல்.